Vrátenie tovaru

Formulár na vrátenie tovaru si môžete stiahnuť tu.

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 30 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí.

3. Spotrebiteľ berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zmluvách uzavretých na diaľku, nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je, okrem iného:

- predaj tovaru, ktorý bol zhotovený/upravený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo rýchlemu zníženiu akosti;

- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý (t. j. ochranný obal) bol po dodaní porušený a z hygienických dôvodov alebo z dôvodu ochrany zdravia nie je vhodné takýto tovar vrátiť (napr. spodnú bielizeň a plavky);

- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového programu, pokiaľ spotrebiteľ porušil/rozbalil ich pôvodný ochranný obal.

4. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

5. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy tovar, ktorý od neho obdržal, vrátane všetkých jeho častí a príslušenstva. Spotrebiteľ je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Tovar je potrebné zasielať na adresu predávajúceho. Predávajúci zásielky na dobierku nepreberá. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

6. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

7. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

8. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá späť.

9. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený, neznečistený a v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

10. Pokiaľ spotrebiteľ zašle tovar predávajúcemu aj napriek tomu, že nesplnil zákonné podmienky na odstúpenie od zmluvy, tovar nebude prijatý, prípadne bude na náklady spotrebiteľa odoslaný naspäť.

Adresa na vrátenie tovaru:

DOP s.r.o.

Hrobákova 32

851 02 Bratislava

Žiadna položka