Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ osobných údajov - predávajúci:

DOP s.r.o.,

IČO: 51757478

IČ DPH: 2120780904

so sídlom Ľ. Fullu 9, 841 05 Bratislava

korešpondenčná adresa: Hrobákova 32, 851 02 Bratislava

kontakt: info@boomsport.eu, +421 918 927 744

 1. Predávajúci pri uzatváraní kúpnej zmluvy získava od kupujúcich ich osobné údaje potrebné na vybavenie objednávky (predovšetkým meno a priezvisko, e-mailová adresa, adresa na doručovanie, tel. kontakt, predmet objednávky, fakturačné údaje). Pokiaľ sa kupujúci resp. zákazník predávajúceho registruje na webovej stránke internetového obchodu, je povinný uviesť svoje osobné údaje.

2. Bez poskytnutia daných osobných údajov predávajúci nemôže uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu a plniť z nej. Na poskytnutie týchto údajov pre účely uzatvorenia kúpnej zmluvy nie je potrebný súhlas kupujúceho. Právny základ spracúvania osobných údajov je uzatvorená zmluva. Na základe tejto uzatvorenej zmluvy predávajúci môže následne zasielať kupujúcemu ponukové e-maily (newsletter) – právnym základom je oprávnený záujem predávajúceho, a to až do odhlásenia sa kupujúceho z odoberania newslettera.

3. Zákazník internetového obchodu sa môže prihlásiť k odoberaniu noviniek (newsletter) aj bez uzatvorenia kúpnej zmluvy s predávajúcim, pričom následne predávajúci spracúva osobné údaje zákazníka na základe súhlasu dotknutej osoby. Účelom spracovania osobných údajov je ponuka výrobkov a služieb, marketingové služby, prieskum trhu a spokojnosti zákazníkov, ako aj zaradenie osobných údajov do všetkých informačných systémov prevádzkovateľa. Osobné údaje za týmto účelom môže prevádzkovateľ spracovávať do odhlásenia sa kupujúceho z odoberania newslettera.

4. Predávajúci je oprávnený za účelom plnenia z uzatvorenej kúpnej zmluvy poskytovať osobné údaje kupujúceho napr. prepravným spoločnostiam, zmluvným stranám zabezpečujúcim prevádzku internetového obchodu, subjektu zabezpečujúcemu účtovníctvo prevádzkovateľa, správcovi dane, exekútorom, orgánom činným v trestnom konaní, súdom a pod. Nie je úmyslom spracovávať osobné údaje mimo krajín EÚ.

5. Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným a nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to pomocou technických a organizačných opatrení zabezpečených prevádzkovateľom.

6. Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb počas trvania kúpnej zmluvy, resp. počas doby registrácie zákazníka na webovej stránke, následne na obdobie, ktoré je stanovené v príslušných právnych predpisoch, najmenej však desať rokov od skončenia zmluvného vzťahu.

7. Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva, je oprávnená v zmysle článku 15 až 21 nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 - GDPR):

- požadovať od poskytovateľa prístup k svojim osobným údajom, opravu, doplnenie a vymazanie osobných údajov, obmedzenie spracúvania osobných údajov, prenosnosť svojich osobných údajov, namietať proti spracúvaniu osobných údajov, odvolať súhlas, ak je súhlas právnym základom spracúvania osobných údajov,

- podať sťažnosť dozornému orgánu (Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).

Pre uplatnenie vyššie uvedených práv (okrem podania sťažnosti), kontaktujte, prosím, predávajúceho.

Používanie Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa vám uložia do počítača alebo vášho mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a obsah. Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila. Cookies nepoužívame na identifikáciu osoby užívateľa. Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky, napríklad cookies využívame na zapamätanie si prihlásenia zákazníka do svojho konta. Spracúvanie nevyhnutých cookies sa uskutočňuje na základe nášho oprávneného záujmu a analytické a marketingové cookies výlučne na základe
Vášho výslovného súhlasu, ktorý vyjadríte potvrdením na našej webovej stránke. Cookies si zákazník môže nastaviť vo svojom prehliadači, môže ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z prehliadačov. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. 

Žiadna položka